Pavol Černák-ČEKO-MIX

Gromovová 2/12, 907 01 Myjava

Slovakia - Europe

0346216785

0918082123

tekutetapety@tekutetapety.sk


Ochrana osobných údajov tekutetapety.sk

 1. Spoločnosť Pavol Černák-ČEKO-MIX., so sídlom Gromovová 12/2,Myjava, IČO 32291841, (ďalej len „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko

  • e-mailovú adresu

  • telefónne číslo

  • adresu/sídlo

 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie požiadaviek a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Pavol Černák-ČEKO-MIX, teda správcom osobných údajo. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese tekutetapety@tekutetapety.sk.

 2. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky  www.tekutetapety.sk, používa na tejto webovej stránke len súbory cookies, nevyhnutné pre funkčnosť webu.

  • Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu

  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.